Protocol RIVM

Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug
Schipholtstraat 41
7534 CR Glanerbrug
Tel: 053-4614661
Voorzitter: Wim Elfring
Tel: 06-26780516
Email: secretariaat@wilhelminaglanerbrug.nl

Coronaprotocol 10 juni 2020

Inhoud

Inleiding

 1. Afstand houden
 2. Aantal aanwezigen
 3. Hygiëne
 4. Beschermende maatregelen
 5. Heldere communicatie naar leerlingen en docenten
 6. Handhaving

  Bronnen

  Bijlage I: Handen wassen

  Bijlage II: Basisregels voor iedereen

  Inleiding
  Dit coronaprotocol beschrijft de maatregelen die genomen worden om het gebouw van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug (de kerkzaal en De Rank) weer veilig in gebruik te kunnen nemen en van start te kunnen met KIWI, AJOW, JOW en Grootorkest. Bij verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus zal dit protocol weer worden vernieuwd.
  Dit protocol zal tijdens de eerste bijeenkomt van elk apart onderdeel op de bok toegelicht worden door de voorzitter en zal aan elk lid per mail worden toegezonden.

  Algemeen:
  Vooraf wordt gesteld dat iedereen redelijkerwijs kan beoordelen of een situatie tot een verhoogd risico kan leiden. Degene die het gebouw opent zal de leden vragen of ze klachten hebben (hoesten, verhoging, benauwdheid, enz.).

 1. Afstand houden
  1.1 KIWI
  KIWI, het kinderpopkoor van Wilhelmina, zal alleen in de kerkzaal worden toegelaten via de voordeur van de kerk. Tussen de zangers en de dirigent zal 1,5 meter afstand gehouden worden, van binnenkomst tot vertrek. De 1,5 meter afstand tussen zangers en dirigent wordt visueel gemarkeerd. De zangers zijn niet ouder dan 12 jaar. De kerkzaal is alleen toegankelijk vanaf een kwartier voor aanvang van de repetitie tot een kwartier na de repetitie. De repetities zijn op woensdagmiddag van 15:30-16:15 uur. In de kerkzaal zijn alleen de kinderen die in KIWI zingen, de dirigent van KIWI en de gebouwbeheerder. Ouders die hun kind(eren) brengen en halen wachten elders buiten het gebouw.

  1.2 AJOW
  Het AJOW zal alleen in de kerkzaal worden toegelaten via de voordeur van de kerk. Tussen de muzikanten van het AJOW en de dirigent zal 2 meter afstand gehouden worden, van binnenkomst tot vertrek. De kerkzaal is alleen toegankelijk vanaf een kwartier voor aanvang van de repetitie tot een kwartier na de repetitie. De repetities zijn op zaterdagmiddag van 12:15-13:00 uur. In de kerkzaal zijn alleen de muzikanten die in het AJOW spelen, de dirigent van het AJOW en de gebouwbeheerder. Ouders die hun kind(eren) brengen en halen wachten elders buiten het gebouw.

  1.3 JOW en Grootorkest
  • Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel. Die 2 meter heeft betrekking op de afstand tussen personen en niet tot de afstand van de muur.
  • De afstand tussen de dirigent en de eerste rij spelers bedraagt 2 meter.
  • Voor de opvang van condens uit de blaasinstrumenten gebruikt iedere muzikant bij zijn/haar lessenaar een vocht opnemende doek die hij/zij zelf meeneemt. Instrumenten worden ontdaan van condens boven deze handdoekjes. De oppervlakte waar condens terecht komt wordt door de speler zelf schoongemaakt. De muzikant neemt zijn/haar eigen doekje mee naar huis. Uitblazen geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen sproei-effect ontstaat.

 2. Aantal aanwezigen
  2.1 Verboden samenkomsten
  In de ruimte waar de repetitie plaatsvindt mogen maximaal 30 leden/musici aanwezig zijn exclusief de dirigent. Vrijwilligers die assisteren bij repetities maken deel uit van de leden/musici.

  2.2 Multifunctionele gebouw
  De Rank en het kerkgebouw vormen samen een multifunctioneel gebouw. Daarvoor geldt:
  Het maximum van 30 personen is niet van toepassing onder de volgende voorwaarden:
  • De verschillende functies zijn functioneel van elkaar gescheiden
  • De verschillende functies beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw
  • Per zelfstandige functie zijn niet meer dan 30 personen, exclusief dirigent, aanwezig
  • Bezoekersstromen worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden en de bezoekers van de verschillende functies kunnen steeds 1,5 meter afstand houden

 3. Hygiëne
  3.1 Thuisblijven
  Dirigent, zanger of muzikant blijft thuis bij de volgende klachten:
  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Hoesten
  • Niesen
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts
  Als iemand in het gezin van de dirigent, zanger of muzikant ziek is, blijft diegene ook thuis. Als de dirigent ziek is wordt de repetitie afgelast, deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld. We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt.

  3.2 Algemene maatregelen
  In de Rank en de kerkzaal worden de algemene hygiënemaatregelen nageleefd:
  • Geen handen schudden
  • Regelmatig handen wassen/desinfecteren
  • Hoesten/niesen in elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes, na gebruik handen wassen
  • Niet aan je gezicht komen

  Aanvullend zijn er extra maatregelen in de Rank en de kerkzaal van kracht:

  • Ieder lid wast/desinfecteert bij binnenkomst en vertrek de handen. Hiervoor zijn hygiënepunten gemaakt.
  o Wassen met water en zeep, afdrogen met papieren handdoekje.
  o Desinfectie met een desinfectiemiddel met minimaal 70% alcohol
  • Iedere muzikant maakt na gebruik zijn/haar stoel schoon met vochtige reinigingsdoekjes, na gebruik weggooien. Er mag niet van stoel gewisseld worden en ook niet van lessenaar of instrument.
  • Iedere muzikant maakt voorafgaand en na afloop van de repetitie het eigen instrumentarium inclusief lessenaar schoon met een microvezeldoekje, zelf aan te schaffen.
  • Het toiletgebruik dient geminimaliseerd te worden. Gebruikers van het gebouw worden verzocht voorafgaand aan het bezoek naar het toilet te gaan.
  • Dagelijks reiniging van alle contactpunten: deurklinken, lichtknopjes, wastafel, kraan
  • Niet eten tijdens de repetitie

  Per repetitie:
  • Er is een beperkt aantal personen verantwoordelijk voor het speelklaar maken van de repetitieruimte (zoals stoelen klaarzetten). Deze personen werken hygiënisch en hebben handschoenen aan.
  • De leden worden pas tot de repetitieruimte toegelaten als de ruimte speelklaar is. Ze mogen vanaf een kwartier voor aanvang van de repetitie binnen komen.
  • Er is geen pauze.
  • Slagwerk wordt voorafgaand en na afloop van de repetitie gereinigd door de leden die het instrumentarium hebben gebruikt.
  • Bladmuziek wordt via mail verstuurd, elke muzikant dient het zelf te printen en mee te nemen.

  3.3 Schoonmaak
  De contactpunten in de Rank en de kerkzaal worden op iedere werkdag gereinigd. Contactpunten zijn: deurklinken, lichtknopjes, wastafel, kraan etc. Schoonmaken vindt plaats met wegwerp microvezel doeken, eventueel in combinatie met allesreiniger. Desinfectie is niet nodig. Dagelijks worden de voorraden gecheckt, zie paragraaf 3.4.

  3.4 Voorraad
  Om de hygiëne goed te kunnen waarborgen moet er voldoende voorraad zijn van:
  • Handzeep
  • Papieren handdoekjes
  • Handdesinfectiemiddel (minimaal 70% alcohol)
  • Vochtige reinigingsdoekjes
  • Microvezeldoeken (wegwerp)
  • Allesreiniger
  • Afvoer van vuilnis
  De voorraad is in beheer bij de gebouwbeheerder, Remmelt Vriesema (tel. 06-28149028). Aan hem ook doorgeven als iets (bijna) op is.

 4. Beschermende middelen
  Er zijn geen redenen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

 5. Heldere communicatie
  Alle gebruikers van de Rank en de kerkzaal moeten goed geïnformeerd worden over de leefregels. Het protocol wordt daarom gepubliceerd via de website. Dit geeft Wilhelmina de mogelijkheid om bij verdere versoepelingen het protocol te updaten. Zo hebben alle dirigenten, leden en ouders toegang tot de meest recente versie van het document. Het protocol is daarom altijd voorzien van een versie datum.

  Regels hangen bij de twee ingangen van het gebouw. In elke aparte oefenruimte worden de regels herhaald.
  Instructie en regels worden per mail voorafgaand aan de eerste bijeenkomst toegestuurd aan de verenigingsleden, ouders van jeugdleden, dirigenten, huurders van het gebouw en verdere betrokkenen. De voorzitter en de gebouwbeheerder zijn de protocolcontactpersonen en de aanspreekpunten in het gebouw.

  Wim Elfring: 06-26780516

  Remmelt Vriesema: 06-28149028

  5.1 Communicatie over afstand houden
  De communicatie over afstand houden gaat als volgt:
  • Visuele markeringen op de vloer
  • Ophangen van posters over afstand houden
  • Verdere communicatie over afstand houden goed zichtbaar in de omgeving

  5.2 Communicatie over hygiëne
  • Instructieposter van de WHO over handen wassen bij de wastafel, zie bijlage 1
  • De poster ‘Maatregelen tegen het coronavirus’ van Rijksoverheid, zie bijlage 2
  • Verdere communicatie over hygiënemaatregelen goed zichtbaar in de omgeving

 6. Handhaving
  Iedere gebruiker is verantwoordelijk om zelf de maatregelen na te leven. Wanneer een gebruiker signaleert dat dit niet gebeurt, wordt deze verzocht contact op te nemen met het bestuur, Wim Elfring (tel. 06-26780516).

 7. Bronnen
  – RIVM. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Algemene Hygiënerichtlijn. Bilthoven, april 2020. Geraadpleegd op 11-05-2020, via https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
  – Cultuurconnectie. Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie)
  – Protocol KNMO versie 08-06-2020

  Bijlage I: handen wassen  Bijlage II: Basisregels voor iedereen